• Dasylirion wheeleri S.Watson

    /
    Asparagaceae
    /
    Common sotol