• Forsythia europaea Deg.et Bald.

    /
    Oleaceae
    Forzitija
    Albanian forsythia